سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهنام آزموده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه علوم و فنون مازندران
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است که در ابتدا در حالت کلی، پارامترهای مؤثر درکارآئی روشهای بهسازی متداول که در مرحله انتخاب روش باید در نظرگرفته شود را شناسائی کرده و در ادامه از میان این پارامترها آنهائی را که در مرحله انتخاب و مقایسه گزینه های پیشنهاد شده برای بهسازی یک ساختمان آسیب پذیر مؤثر هستند را تفکیک کرده و آن را به صورت یک جدول تنظیم نموده و با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش از افراد باتجربه در این زمینه تقاضا شده است که به هریک از این پارامترها که در اینجا همان ارزشها برای یک طرح بهسازی هستند، وزنی ( عددی بین یک تا نه ) اختصاص دهند و با توجه به برقراری رابطه ای بین این پارامترها، در نهایت با توجه به رابطه پیشنهاد شده، برای هرگزینه به یک عدد خواهیم رسید که آن را معیار مقایسه گزینه ها قرار خواهیم داد . در ادامه مطالعه ای بر روی یک ساختمان آسیب پذیر انجام شده و بر اساس این روند مقایسه ای، گزینه های پیشنهاد شده برای این ساختمان را بر اساس این راهکار پیشنهادی که دارای اساسی تئوریک و منطبق با قضاوت مهندسی است، با یکدیگر مقایسه شده اند . انتخاب گزینه برتر بهسازی برای یک ساختمان آسیب پذیر فرآیند پیچیده ای است که در این مرحله مواردی چون ضوابط فنی، اجرائی و اقتصادی از مهم ترین عوامل در بررسی و مطالعه پارامترهای موجود برای دستیابی به گزینه برتر خواهند بود و هدف از این مطالعه رسیدن به یک الگوریتم مشخص برای شناسائی و بررسی عوامل مؤثر در انتخاب و مقایسه گزینه های بهسازی ساختمانهای آسیب پذیر در مطالعات طرح های بهسازی است .