سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر فرضی – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از مواردی که در تولید گرانول به روش خـشک کـردن پاشـشی دارای اهمیـت بـالایی اسـت ، کیفیت گرانول تولیدی است . مقاومت مکانیکی گرانول از جمله عواملی است که فرایندهایی مانند انتقال را تحت تأثیر خود قرار می دهد . در این تحقیق با استفاده از مدلی تحـت عنـوان مـدل گر انـول توخـالی زمان ماند قطره برای دست یابی به رطوبت مطلوب محاسبه شده است . براساس زمان لازم طول محفظه خشک کـن پاشـشی بـه عنـوان تـابعی از مشخـصات فیزیکـی دوغـاب و گرانـول تولیـدی، و همچنـین پارامترهای عملیاتی ارائه شده است . در نهایـت تـأثیر پارامترهـای مختلـف بـر روی طراحـی محفظـه خشک کن های پاششی و تأثیر هر یک از آنها بر کیفیت گرانول تولیدی ارزیابی شده است