دانسیته کاهیده سیال است. کاربرد (rdf) معادله حالت Carnahan-Starling یک تقریب است؛ زیرا CPA از ترم دافعه وان دروالس معادله SRK بهره گرفته است. برای سیالی با فرض مولکولها به شکل کره سخت است تقریبی قابل قبول است. KOnlogCOTgIS و همکارانش به صورت ساده تری مدلی ارائه داده اند که مدلی محتمل تر پارامتر انرژی )a)T در ترم SRK وابستگی دمایی دارد؛ و به صورت زیر بیان می شود:

معادله حالت CPA برای اجزاء خالص ۵ پارامتر دارد: سه پارامتر غیر هم بستگی (غیر پیوند هیدروژنی) میباشند( b. c. ه,a) و دو پارامتر به ترم هم بستگی (پیوند هیدروژنی) بستگی دارد ( AB . BAB (ع)؛ که تمامی این پنج پارامتر از اطلاعات تجربی فشار بخار، دانسیته مایع اشباع حاصل شده است. برای مخلوط ( سیستمهای چند جزئی) معادله حالت CPA نیز صادق است و پارامترهای آن از قانون ترکیب حاصل میشود. پارامتر های b ،a از قانون تک سیال مخلوط معادله وان دروالس حاصل می شود. طبق قانون ترکیب uSual:

قوانین ترکیب برای تعیین پارامترهای CPA برای زمانی که پیوند هیدورژنی بین اجزاء یک مولکول نباشد

نیز مطرح می شود مانند؛ الکلی – اب و گلیکول – اب. در این سیستمها پارامتر بر همکنش مقدار بزرگی دارد و معادله حالت برای این نوع سیستمها وابستگی چشم گیری به انتخاب نوع قانون ترکیب برای ثابت های معادله و انرژی پیوند هیدروژنی دارد. پارامتر بر هم کنش حاصل از قانون های متفاوت ترکیب، با هم اختلافهای قابل توجه ای دارند، در واقع این سیستمها به قوانین ترکیب حساسیت بالایی دارد. دو قانون ترکیب برای پارامترهای هم بستگی بین مولکولهای نا مشابه ارائه شده است: