سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش محمود وند – متخصص نسوز و کارشناس ارشد، گروه صنایع فرآورده های نسوز نیرو
مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی مواد ومتالورژی , دانشکده فنی , دانشگاه شهید باهنر
محمدرضا ایزدپناه – استادیار بخش مهندسی مواد ومتالورژی , دانشکده فنی , دانشگاه شهید باهنر
رضا مرزبان – مدیر تحقیقات و کارشناس، گروه صنایع فرآورده های نسوز نیرو

چکیده:

کاربرد بتونهای دیرگداز مدرن کم سیمان به دلیل مزایایشان در مقایسه با دیگر دیرگداز های بی شـکل بـه سرعت در حال افزایش است . در این راسـتا اسـتفاده از بتـون دیرگـداز کـم سـیمان آنـدولوزیتی در کلیـه مراحل فولاد سازی ( به خصوص مناطقی که نیاز به مقاومـت بـه شـوک حرارتـی عـالی، دیرگـدازی بـالا، استحکام خزشی بالا و مقاومت به خوردگی خوب می باشد ) می تواند باعث افزایش عمـر , کـاهش هزینـه نسوز کاری و سهولت نصب گردد . تغییرات چگالی این فرآورده تا دمای استحاله به مولایت بسـیار نـاچیز بوده و در دمای بالاتر از ١٣٠٠°C به دلیل همین استحاله تبدیل به یک دیرگداز عالی می گردد . مطالعـات انجام شده نشان می دهند از جمیع عوامل موثر برخواص بتونهای دیرگداز کم سیمان , نقش توزیـع انـدازه ذرات و دمای پخت از بقیه پررنگ تر است . دراین کار تحقیقاتی با انتخاب مناسب ایـن دو عامـل , میـزان جریان یابی % ,٨٠ چگالی ٢/٦١٥ Kg/m 3 و استحکام فشاری سرد ١٥٠ Mpa حاصل گردید و نتایج آنـالیز اشعه X و تصاویر SEM موید حصول این خواص بدلیل تشکیل فاز مولایت است