سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور فرزام – دانشگاه صنعت نفت-دانشکده نفت اهواز

چکیده:

خوردگی فلزات تابع جنس محیط و طراحی قطعات مهندسی است انرژی آزاد گیب مقداری نسبی جهت تعیین میزان خوردگی محسوب شده نوع و جهت واکنش ها سینیتیک الکترود ر مشخص می نماید الیاژهای ایده ال بسیارند تا اهنگ خوردگی را کاهش دهند ودرمواردی که هزینه ها و دیگرخواص مکانیکی و فیزیکی مدنظر باشند با انواع پوشش میتوان ازخوردگی پیشگیری نمود مشخص نمدن پتانسیل حفره دارشدن برای قطعات صنعتی بس اهمیت دارد چرا کهدرمجاورت تنشهای مکانیکی ترک های تنشی و خستگی ازهمین حفره ها شروع میشوند خوردگی درلوله ها و مخازن دیگر و دیگرابزار میتواند داخلی و یا بیرونی باشد درنتیجه مهندسی سطح و متالوژی آن و ریزساختار درکنترل خوردگی نقش ایفا خواهند کرد بهنگام جوشکاری فولاد زنگ نزن استینیتی احتمال S.C.C درمرزدانه ها بسیار است باکتریهای خورنده درخاک و آب موجوند که میتوانند برروی خوردگی به شیوه های گوناگون تاثیر گذارند پره پمپها و کشتی ها براثر پدیده کاویتاسوین ازبین میروند پارامترهای موثردراین نوع ازخوردگی بیشتر مکانیکی هستندخوردگی اتمسفری همه چیز رادربرمیگیرد اما سرعت آن درموارد مختلف متفاوت بوده و درمجاورت باران های اسیدی بیشترین است آب درجهان کنونی مهمترین عامل شیمیایی خورنده به حساب می اید الیاژفولاد کربنی دارای بیشترین وزن ازدست رفته به لحاظ خوردگی درصنعت میباشد به لحاظ طراحی شیب دادن سطوح و پوششهای سطحی ازارزانترین راه های مبارزه با خوردگی درصنایع می توانند محسوب گردند