سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عالی انوری – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت،دانش

چکیده:

بدون تردید جریان آب به تونل های در حال ساخت، یکی از مسائلی است که می تواند آثار مخرب فراوانی بر روند عملیات حفاری تونل داشته و فعالیت تونل سازی را کاملا تحت تاثیر منفی قرار
دهد . بنابر این لازم است محل و مقدار جریان آب به داخل تونل حتی المقدور پیش بینی شده و در ملاحظات تونل سازی در نظر گرفته شود . از سوی دیگر تجربیات گذشته نشان داده است که پیش بینی دقیق مقدار نفوذ آب به درون تونل های مقاطع سنگی به لحاظ عدم امکان شناسایی و تعیین دقیق کلیه عوامل تاثیر گذار بر جریان آب، کار آسانی نیست . در این مقاله با مطالعه برروی
تونل انتقال آب امیرکبیر به بررسی پارامترهای موثر بر نفوذ نفوذ آب به تونل پرداخته شدهاست . با بررسی پارامترهایی نظیر تعداد و میزان بازشدگی درزه های توده سنگ در امتداد تونل، نفوذپذیری در امتداد تونل، ارتفاع ایستایی آب از محور تونل، RQD ، تخلخل و شعاع تونل به چگونگی تاثیر هر کدام از این پارامترها پرداخته شده است .
نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه ای منطقی میان میزان نفوذ آب به درون تونل ها و شاخص کیفی توده سنگ وجود ندارد پارامترهایی نظیر نفوذپذیری، توزیع وبازشدگی درزه ها و
ارتفاع ایستایی آب از محور تونل رابطه ای مستقیم با میزان نفوذ آب به درون تونل ها دارند