سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی عباس قربانی – کارشناسی ارشد راه و ترابری، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و تراب

چکیده:

مدول الاستیسیته مهمترین مشخصه لایه های روسازی است. برای طراحی روکش و یا تعیین کفایت سازه ای روسازی بطور مستقیم از مدول الاستیسیته استفاده می شود که اطمینان از درستی آن بسیار ضروری می باشد. در محاسبات بازگشتی، افت و خیز بدست آمده ا زتجهیزات غیر مخرب ارزیابی روسازی به مدول الاستیسیته لایه های مختلف تبدیل می شود. برای تعیین مدول الاستیسیته در محاسبات بازگشتی به ضخامت دقیق لایه ها و دمای عمق لایه آسفالتی نیاز می باشد. در این تحقیق از اطلاعات افت و خیز برداشت شده با دستگاه HWD در سطح روسازی فرودگاه رفسنجان استفاده شده است. برای بررسی تاثیر ضخامت و دمای لایه آسفالتی در نتایج مدول الاستیسیته بدست آمده از محاسبات بازگشتی از نرم افزار ELMOD استفاده گردیده است. همچنین تاثیر ترکهای خستگی و یا ترکهای دو بندی ناشی از اجرای نادرست لایه آسفالتی روی مدول الاستیسیته لایه های مختلف روسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق در قالب نمودارهای بدست آمده از تاثیر هر پارامتر و راهکارهای مناسب برای تعیین ضخامت لایه ها و دمای عمق لایه آسفالتیی ارائه شده است.