سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود فراوش – کارشناس اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تزریق با سیمان به طور گسترده و موفقیت آموزی جهت بهبود شالوده های سنگی سدها کاربرد یافته است. یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، برآورد هزینه های عملیات دوغاب ریزی است که از روی مقدار مواد به کاربرده شده در سیمان مصرفی تعیین می شود. و از آنجا که تزریق با سیمان هزینه زیادی را در بر می گیرد، تعیین میزان سیمان مورد نیاز، امری ضروری در عملیات طراحی سد می باشد.
در این تحقیق پارامترهای موثر بر میزان سیمان مصرفی مورد بررسی قرار گرفت و سپس روش های تجربی، مقدار میانی، مقدار میانگین، روش رگرسیون خطی و روش شبکه عصبی جهت تخمین میزان سیمان مصرفی با استفاده از پارامترهای بیان شده توضیح داده شد.
مشخص شد که روش تجربی دارای کمترین دقت و روش شبکه عصبی دارای بیشترین دقت در تخمین سیمان مصرفی می باشد. پیشنهادی جهت افزایش دقت شبکه عصبی بیان شد.