سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل عباس نیکو – مدیریت شرکت فرآورده های نسوز قدر، مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز
ساسان اطرج – استادیار گروه سرامیک دانشگاه آزاد میبد
رضا مرزبان – مدیر تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز قدر، مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های
محمدباقر ادیبی – مدیر کنترل کیفی شرکت فرآورده های نسوز قدر، مرکز تحقیقات شرکت فرآورده

چکیده:

کاربرد دیرگداز های ریختنی خود جاری به دلیل مزایای آن ها در مقایسه بـا دیرگـدازهای ریختنـی دارای سیـستم نصب همراه با ویبراسیون به سرعت در حال افزایش می باشد . در این راستا استفاده از دیرگـدازهای ریختنـی خـود جاری در سیستم آلومینا – اسپینل نیز به عنوان لایه های یکپارچه پاتیل های فـولاد سـازی باعـث افـزایش سـرعت و سهولت نصب برای این نوع دیرگدازهای ریختنی شده است . در این کار تحقیقاتی، نقش عوامل مؤثر بـر خـواص دیرگدازهای ریختنی خود جاری در سیستم آلومینا – اسپینل مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهند که توزیع اندازه ذرات و مواد افزودنی تأثیر زیادی بر خواص این دیرگدازها بویژه خواص جریان یابی آن هـا دارد . بـا اســتفاده از توزیــع دانــه بنــدی آنــدریازن بــا q و افزودنــی هــای مناســب مثــل پلــی کربوکــسیلات اتــر مــی تــوان بــه دیرگدازهای ریختنی خود جاری در سیستم آلومینا – اسپینل با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب دست یافت