سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا عابدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا… قاسمی – استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید احمدی پور – استادیار پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود صادقیان – استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استوک کوچک گرانیتی کوهگبری با ترکیب گرانیت تا آلکالی گرانیت در کیلومتر ۵۷ جاده کرمان- رفسنجان با نفوذ در سنگهای آهکی کرتاسه فوقانی و کنگلومرای پلیژنتیک پالئوسن زیرین موجب ایجاد یک مجموعه اسکارن کلسیک- آهندار، با پاراژنزها و منطقهبندیهای کانیشناسی جالب توجه شده است.سنگهای میزبان در اثر دگرگونی مجاورتی به مرمر، متاکنگلومرا و مجموعه حاوی کانیهای کالکسیلیکاته تبدیل گردیدهاند. اسکارنزایی در مراحل پیشرونده و پسرونده، به شکل تودهای و رگهای و اساساً در قالب چهار زون دیوپسید، ولاستونیت، گارنت و وزوویانیت انجام شده است. زون گارنت با حضور دو نوع گارنت آندرادیتی- گروسولاری یا ترکیبات حدواسط این دو مشخص میشود که رنگ آنها از قهوهای خرمایی در انواع آندرادیتی تا سبز زیتونی در انواع گروسولاری متغیر است. ولاستونیت به صورت بسیار شایع و گسترده و به شکل سوزنی همراه با گارنت، وزوویانیت یا دیوپسید یافت می- شود. وزوویانیت عمدتاً در سنگهای کنگلومرایی دگرگون شده حضور دارد. گسترش اسکارنزایی به طور شدید و ساختار منطقه بهویژه درزهها، گسلها، حفرات کارستی از قبل موجود تبعیت میکنند. گسترش اسکارنزایی به طور شدید از ترکیب شیمیایی سیالات گرمابی و حجم آنها پیروی میکند. علاوه بر کانیهای متداول اسکارنها، کانیهای هماتیت(الیژیست یا اسپیکولاریت)، مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت و فلوئوریت همراه مجموعههای کانیشناسی یافت می- گردند. بر اساس بررسیهای سنگ شناسی و با توجه به مقایسه واکنشهای صورت گرفته در اسکارنهای کوهگبری با – واکنشهای پیشنهاد شده برای اسکارنها در متون علمی، اسکارنهای کوهگبری تخت ۲ کیلوبار فشار و دمای ۷۰۰ -۴۵۰ درجه سانتیگراد تشکیل شدهاند.