سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شجاعی – دکترای مدیریت استراتژیک ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه

چکیده:

یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی در کشورها، بیکار به ویژهبیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان محور اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه است. با توجه به این اصل اقتصادی که تلوید کننده می باید کالایی را تولید نماید که مصرف کننده متقاضی آن است، این فرضیه مطرح می شود کهتحصیلات دانشگاهی و مهارت های کسب شده از این نظر، می تواند در چگونگی اشتغال دانش آموختگان ، عاملی موثر باشد . از آنجا که رشته تحصیلی، مجموعه ای از دروس و مهارتهایی است که دانشجو در طی دوران تصحیل کسب می کند، بررسی نقش رشته های تحصیلی فعلی دانشگاه ها در پاسخویی به نیازهای بازار کار، محور اصلی این مقاله قرار دارد. بدین منظور ضمن طرح چارچوب نظری بحث تحت عناوینی از جمله: اشتغال و توسعه، اشتغال و آموزش عالی، تحول در اموزش عالی، طی یک پژوهش میدانی،چگونگی پاسخگویی رشته های تحصیلی دانشگاهی به نیازهای بازار کار در بخش خدمات و بر اساس ۷۸۴ پرسشنامه در دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارائی و نیز وزارت بازرگانی، مورد سنجش و بررسی قرار گرفتهبا توجه به روش های آماری مناسب، این امر مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس ارزیابی انجام شده، رشته های تحصیلی دانشگاهی قادر به پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار کار نبوده و انجام تغییرات و نوآوری در آنها در جهت افزایش امکان پاسخگویی آنها، با توجه به تغییرات محیطی بازار کار، امری ضروری دانسته شده است.