سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

دکتر ابوالحسن فقیهی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
نگین خانلو – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

طی دو دهه اخیر، موضوع پاسخگویی در سازمانهایدولتی توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت دولتی را به خود جلب کرده است. این پژوهشگران مساله پاسخگویی را از زوایای مختلفی بررسی کرده اند و به توصیف و تحلیل شرایطی پرداخته اند که به بهبود پاسخگویی سازمانها به مراجعان و شهروندان می انجامد. این پژوهش، پاسخگویی اداری را از دیدیگاه مراجعان و کارکنان(پزشکان و مدیران) سازمان پزشکی قانونی استان تهران مطالعه می کند و در آن به مقایسه ادراکات و سطح انتظارات این دو گروه می پردازد. آزمودنی های پژوهش ۵۴ نفر از کارکنان و ۲۹۹ نفر از مراجعان پزشکی قانونی می باشند و داده های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه های حضوری، مصاحبه های نیمه ساختارمند و مشاهده مستقیم طی ماه های تیر تا شهریور سال ۱۳۸۵ گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود شکاف میان ادراک و سطح انتظار مراجعان و کارکنان پزشکی قانونی بوده است.