سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان پورنیا – واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ملاس (واحد تولید خمیر مایه نانوایی)، فریم
فیروزه رضایی زاده –
طاهره محولاتی –

چکیده:

در این مطالعه به بررسی پاسخ کیفی و کمی ۷ استرین تجاری نانوایی ساکارومیسس سروزیه به استرس های حرارتی، اسمزی و حرارتی- اسمزی همزمان پرداخته شده است. محدوده دمایی انتخاب شده ۳۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد و محدوده غلظت نمکی ۰/۱۴ تا ۰/۶ مول بر لیتر در نظر گرفتهخ است. رشد استرین ها بعداز اعمال استرس در بررسی کیفی با روش بهینه شده Dilution plating test method و در بررسی کمی با روش Colony forming unit مقایسه شدند. استرین های این مطالعه در پاسخ به استرس های حرارتی، اسمزی و حرارتی- اسمزی همزمان به ۳ گروه تقسیم می شوند. گروه اول استرینهایی که به استرس حرارتی یا اسمزی یا هر دو حساس می باشند، ولی در اعمال استرس حرارتی – اسمزی همزمان مقاومت به هر دو استرس مشاهده می شود. گروه دوم و سوم استرینهایی که به تمام استرس ها حساس یا مقاوم اند. در این مطالعه معین شد که پاسخ استرینها به استرس ها به نوع استرین وابستگی زیادی دارد، همچنین مکانیزمهای ترمیم اثر استرس در استرین ها و یا استعداد آنها برای تولید و جمع آوری حل شونده های سازگار در پاسخ به استرس ها ممکن است مشابه یا غیر مشابه باشد. بعضی از استرینها بر خلاف حساسیت آنها به استرسهای غیر همزمان، استرسهای همزمان را تحمل می کنند. به عبارت دیگر، در پاسخ به استرس همزمان، کارایی یک استرس در ایجاد مکانیزم ترمیم یا تولید و جمع آوری حل شونده های سازگار، حفاظت در برابر استرس دیگر را ایجاد می کند.