مقاله پاسخ ايمني هومورال نسبت به آنتي ژن هاي واکسن پلي ساکاريد پنوموکوکال در بيماران طحال برداري شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: پاسخ ايمني هومورال نسبت به آنتي ژن هاي واکسن پلي ساکاريد پنوموکوکال در بيماران طحال برداري شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طحال برداري
مقاله واکسن پنوموکوکال
مقاله ترومبوسيتوپني مزمن
مقاله تروما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عيساييان آنا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر موسي
جناب آقای / سرکار خانم: خاجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: ديوسالار كورس
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران فاقد طحال در خطر ابتلا به عفونت باکتري هاي کپسول دار نظير استرپتوکوک پنوموني مي باشند و تزريق واکسن پلي ساكاريد پنوموکوکال (Pneumovax 23) توصيه شده است. اين مطالعه به منظور تعيين پاسخ ايمني هومورال نسبت به آنتي ژن هاي واکسن پلي ساکاريد پنوموکوکال در بيماران طحال برداري شده به علت تروماي طحال و يا ابتلا به بيماري ترومبوسيتوپني مزمن انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي قبل از عمل طحال برداري روي دو گروه از بيماران شامل ۱۵ بيمار (۱۱ مرد و ۴ زن) ناشي از تروماي طحال و ۲۰بيمار (۱۰ مرد و ۱۰ زن) مبتلا به ترومبوسيتوپني مزمن (ITP) كه به بيمارستان هاي ابن سينا و مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) تهران طي ارديبهشت ۱۳۸۶ لغايت مهر ۱۳۸۷ مراجعه نموده بودند؛ انجام شد. ۴۰ فرد سالم مراجعه كننده به مرکز آسم و ايمونولوژي مرکز طبي کودکان كه براي پيشگيري از ابتلا به عفونت هاي پنوموكوكي توسط واكسن پلي ساكاريد پنوموكوكال واكسينه شده بودند؛ به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. به تمامي افراد سه گروه واکسن پلي ساکاريد پنوموکوکال تزريق گرديد. رقت آنتي بادي هاي IgG و IgG2 که به آنتي ژن هاي واکسن اختصاص داشتند؛ در سرم خون بيماران قبل از واکسيناسيون و ۴ هفته بعد از واکسيناسيون با روش اليزا اندازه گيري گرديد. از آزمون آماري تي براي مقايسه دو گروه و آزمون رگرسيون براي تعيين همبستگي دو متغير استفاده شد.
يافته ها: بعد از واکسيناسيون، ميانگين آنتي بادي IgG و يا IgG2 توليد شده عليه آنتي ژن هاي واکسن در گروه بيماران ITP به طور معني داري کمتر از گروه شاهد و يا گروه تروما بود(P<0.05) . در گروه تروما رقت آنتي بادي IgG و يا IgG2 توليد شده در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معني داري نداشت. از ۲۰ بيمار مبتلا به ITP مورد مطالعه ۹ نفر (۴۵ درصد) پاسخ ايمني ضعيفي نسبت به آنتي ژن هاي واکسن نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ۴۵ درصد از بيماران طحال برداري شده مبتلا به ترومبوسيتوپني مزمن، نسبت به آنتي ژن هاي باکتري استرپتوکوک، ضعف ايمني هومورال دارند.