مقاله پاسخ برخي شاخص هاي التهابي و ايمني بيماري هاي قلبي – عروقي در پسران چاق نابالغ نسبت به يك جلسه فعاليت ورزشي كوتاه مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: پاسخ برخي شاخص هاي التهابي و ايمني بيماري هاي قلبي – عروقي در پسران چاق نابالغ نسبت به يك جلسه فعاليت ورزشي كوتاه مدت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان نابالغ
مقاله فعاليت ورزشي کوتاه مدت
مقاله چاقي
مقاله اينترلوکين ۶
مقاله پروتئين واکنش دهنده c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمنيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين پژوهش، بررسي پاسخ برخي شاخص هاي التهابي و ايمني بيماري هاي قلبي – عروقي در پسران چاق نابالغ نسبت به يك جلسه فعاليت ورزشي كوتاه مدت بود.
مواد و روش ها: ۱۳ دانش آموز پسر با ميانگين سن ۹/۰±۳/۱۲ سال، قد ۰۸/۰±۶۵/۱ متر و وزن ۳۳/۱۷±۰۷/۷۷ كيلوگرم كه كاملا سالم بودند، به طور تصادفي منظم انتخاب شدند. در جلسه پيش آزمون (۴ روز قبل از آزمون) آمادگي هوازي (از طريق آزمون ورزشي فزاينده)، درصد چربي و تركيب بدني آزمودني ها، هم چنين تشخيص بيماري سنجيده شد. براي سنجش سن اسكلتي و بلوغ جنسي به ترتيب از دو روش عكسبرداري شده با اشعه ايكس و معيار تانر استفاده شد. در جلسه آزمون، ابتدا نمونه خون زمان استراحت در حالت ناشتا گرفته شد و سپس آزمودني ها روي كارسنج ركاب زدند. كل زمان پروتكل (برنامه)، يك فعاليت ورزشي۵۰ دقيقه اي ركاب زدن روي دوچرخه كارسنج بود كه در ۳ مرحله: ۱- گرم كردن به مدت ۵ دقيقه با سرعت و شدت سبك و دلخواه آزمودني، ۲- بدنه اصلي فعاليت ورزشي به مدت ۴۰ دقيقه ركاب زدن با شدت ۶۵ تا ۷۰% اكسيژن مصرفي بيشينه و مرحله سوم ۵ دقيقه سردكردن انجام شد. براي ارزيابي شاخص هاي التهابي و ايمني، بلافاصله پس از اتمام فعاليت ورزشي و يك ساعت پس از آن نمونه خون از بازوي آزمودني ها تهيه شد. لكوسيت ها و زيرگروه هاي شيوه انحلال پذيري ايزوتوني و هم چنين، پروتئين واكنش دهنده (hs-CRP) و اينترلوكين (IL-6) 6 با روش سنجش ايمني اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر (RM) و آزمون تعقيبي LSD  استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه تفاوت معني داري را در شمارش نوتروفيل ها، ميزان
CRP و IL-6 يك ساعت پس از فعاليت ورزشي نشان داد (مقدارp  به ترتيب ۰۰۱٫۰، ۰٫۰۱، ۰٫۰۱). هم چنين، شمار لنفوسيت ها، مونوسيت ها، نوتروفيل ها و ميزان اينترلوكين (IL-6) 6 بلافاصله پس از فعاليت ورزشي نسبت به قبل از آن تفاوت معني داري داشت (مقدارp  به ترتيب ۰۵٫۰، ۰٫۰۱، ۰۰۴٫۰، ۰۱٫۰).
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد يك دوره فعاليت ورزشي با شدت ۶۵ تا ۷۰% اكسيژن مصرفي بيشينه (VO2max) باعث افزايش پاسخ زيرگروه هاي گلبول سفيد، افزايش عوامل التهابي CRP و IL-6 در كودكان چاق و افراد نابالغ داراي اضافه وزن مي شود. فعاليت ورزشي مي تواند پاسخ ايمني و التهابي پسران چاق نابالغ را فعال سازد و ميزان برخي از شاخص هاي مذكور را افزايش دهد.