سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی تدین – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علیرضا یدوی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ و یژگی های علوفه ذرت به تراکم گیاهی و کود نیترو ژن آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا گردید . در این آزمایش تراکم های مختلف گیاهی شامل ۹/۲۶، ۱۰/۴۲، ۱۱/۹۰ و ۱۳/۸۹ بوته در متر مربع و مقادیر نیتروژن شامل ۲۰۰، ۲۴۰، ۲۸۰ و ۳۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش تراکم گیاهی باعث کاهش معنی دار سطح برگ، قطر ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال و پروتئین د انه گردید. ولی تعداد برگ خشک، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، عملکرد تک بوته، عملکرد علوفه تر، میزان ماده خشک، عملکرد پروتئین، جذب نیتروژن ساقه، جذب نیتروژن دانه، جذب نیترو ژن بوته، راندمان مصرف نیتروژن، راندمان جذب نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن با افزایش تراکم گیاهی بطور معنیداری افزایش یافت . با افزایش مقدار نیتروژن شاخص سطح برگ، قطر ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تولید ماده خشک، پروتیئن بوته و عملکرد پروتئین، جذب نیتروژن برگ، جذب نیتروژن ساقه، جذب نیتروژن دانه، جذب ن یترو ژن بوته بطور معنی داری افزایش یافت . ولی راندمان مصرف نیتروژن، راندمان جذب نیتروژن و راندمان استفاده نیتروژن بطور معنی داری کاهش یافت . اثر متقابل تراکم گیاهی با مقدار نیتروژن در مورد هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود . حداکثر ماده خشک با تراکم ۱۳/۸۹ بوته در متر مربع و ۳۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد اما اختلاف ماده خشک تیمار ۳۲۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتا ر با ۲۴۰ و ۲۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار معنی دار نبود . بر اساس نتایج حاضر به نظر می رسد کشت ذرت سیلویی با تراکم ۱۳/۸۹ بوته در متر مربع یا تر اکم های بالاتر و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای تولید مطلوب ذرت سیلوئی در شهرکرد مناسب باشد.