مقاله پاسخ دو ساله رشد و استقرار نهال بلند مازو (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer) در رقابت با تمشک در يک جنگل جلگه اي دخالت شده در كناره درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: پاسخ دو ساله رشد و استقرار نهال بلند مازو (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer) در رقابت با تمشک در يک جنگل جلگه اي دخالت شده در كناره درياي خزر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلند مازو
مقاله تمشک
مقاله رويش
مقاله رقابت
مقاله زنده ماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي زنده ماني و رشد نهال بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Meyer.) در شرايط رقابت با گونه مهاجم تمشک Rubus fructicosus، پژوهشي در يك جنگل جلگه اي دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد. براي انجام اين آزمايش از طرح آزمايشي فاكتوريل در سه تكرار، نهال هايي با قطر يقه کوچک (۳ ميلي متر) و بزرگ (۵ ميلي متر) در عرصه هايي با پوشش كامل تمشک، پاک شده از پوشش تمشک (به شعاع ۰٫۵ متر پيرامون نهال) و فاقد پوشش تمشک، كاشته شده و براي دو دوره رويش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که در پايان دوره رويشي يک ساله و دو ساله ميزان زنده ماني و رويش طولي در نهال هاي با قطر يقه بزرگ تر بيشتر از نهال هاي با قطر يقه کوچک تر بود. زنده ماني در دوره رويشي يک ساله در عرصه هاي با پوشش تمشک و در دوره دوساله در عرصه هاي با پوشش تمشک و نيز پاک شده از پوشش تمشک بيشترين بود. اگرچه در هر يک از دوره هاي يک ساله و نيز دوساله، رويش طولي در پوشش هاي متفاوت تمشک فرقي نکرد اما رويش قطري در عرصه پاک شده از تمشک از بيشترين مقدار برخوردار بود. نتايج سال دوم نشان داد که نهال هاي با قطر يقه بزرگ تر زنده ماني و رويش طولي بزرگ تري را ايجاد کردند. همچنين رويش قطري نهال ها در عرصه پاک شده توسط تمشک بيشترين بود. نتايج دو سال تحقيق، نشان داد كه در عرصه هاي اشغال شده توسط تمشک، كاشت نهال بلندمازو با قطر يقه بزرگ تر و حذف تمشک در اطراف نهال شرايط مناسبي براي استقرار آتي آن تأمين خواهد كرد.