مقاله پاسخ رشد رويشي دانهال هاي جوان پنج رقم بادام به تنش کم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۵۱ تا ۵۶۷ منتشر شده است.
نام: پاسخ رشد رويشي دانهال هاي جوان پنج رقم بادام به تنش کم آبي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام (Prunus dulcis)
مقاله دانهال
مقاله آبياري
مقاله تحمل
مقاله خشكي
مقاله صفات رويشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: تاتاري ورنوسفادراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محنت كش عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب مهم ترين عامل محدود کننده توليد محصولات کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک است. در اين پژوهش اثر کم آبي بر صفات مختلف رويشي پنج رقم بادام در آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ مورد بررسي قرار گرفت. چهار دور آبياري بر اساس ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ ميلي متر تبخير از سطح تشتك تبخير كلاسA ، به عنوان کرت اصلي و دانهال هاي پنج رقم بادام مامايي، ربيع، سفيد، شاهرود ۱۲ و شاهرود ۲۱ به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شد. بذر اين ارقام در پاييز در كيسه هاي پلاستيكي كاشته و در شرايط طبيعي جوانه زدند. حدود دو ماه بعد از سبز شدن، دانهال هاي يكنواخت از نظر قطر ساقه و ارتفاع انتخاب شدند و در گلدان هاي پلاستيكي به قطر۳۰ و ارتفاع ۴۰ سانتي متر براي مدت ۱۲۰ روز تحت تاثير دوره هاي مختلف آبياري قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه با افزايش دور آبياري، صفات رويشي نظير ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعداد ميانگره، تعداد شاخه هاي فرعي، سطح برگ و وزن خشك اندام هوايي و ريشه كاهش معني داري داشتند، ولي طول ميانگره و نسبت وزن خشك اندام هوايي به ريشه كاهش معني داري نشان ندادند. دانهال ها از نظر ارتفاع، قطر ساقه، وزن خشك اندام هوايي و ريشه، سطح برگ، تعداد ميانگره و وزن خشک اندام هوايي به ريشه تفاوت معني داري داشتند، به طوري که با افزايش دور آبياري، وزن خشک اندام هوايي به ترتيب در ارقام شاهرود ۱۲، ربيع، سفيد، مامايي و شاهرود ۲۱ کاهش يافت. با افزايش دور آبياري، ميزان نيتروژن و پتاسيم برگ و نيتروژن ريشه افزايش معني داري را نشان دادند. به طور کلي با افزايش دور آبياري، رشد رويشي به ترتيب در دانهال هاي ارقام شاهرود ۲۱، مامايي، سفيد، ربيع و شاهرود ۱۲، کاهش بيشتري نشان داد.