سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده از بذر ریز هزینه های تولید نخود زراعی را با کاهش مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح کاهش می دهد، اما شناخت محدودی در مورد اثرات اندازه بذر بر استقرار و رشد گیاه وجود دارد. به منظور تعیین پاسخ نخود به اندازه بذر در عمق های مختلف کاشت آزمایش گلخان های در دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۶ به اجرا درآمد . در این آزمایش سه عمق کاشت ( ۵۰، ۹۰ و ۱۳۰ میلیمتر) و سه اندازه بذر (ریز، متوسط و درشت) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که افزایش عمق کاشت باعث تأخیر معنی دار سبز شدن و کاهش معنی دار تعداد شاخه در بوته ، تعداد برگ مرکب در بوته ، تعداد برگچه در بوته و وزن تر و خشک اندام های هوائی گردید . با افزایش اندازه بذر تعداد روز تا سبزشدن به طور معنی داری افزایش یافت و ار تفاع بوته و تعداد برگ مرکب در بوته بطور معنی داری کاهش یافت . اما وزن تر و خشک ریشه با افزایش اندازه بذر ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. اثر عمق کاشت بر ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به اندا مهای هوائی معنی دار نبود. اندازه بذر نیز بر تعداد شاخه در بوته ، تعداد برگچه در بوته ، وزن تر و خشک اندامهای هوائی ، طول ریشه و نسبت وزن ریشه به اندام های هوائی تأثیر معنی دارینداشت. اثر متقابل عمق کاشت با اندازه بذر بر تعداد روز تا سبزشدن و تعداد برگ مرکب در بوته معن ی دار بود. بر اساس نتایج حاصله کشت سطحی بذور ریز ممکن است برای بهبود استقرار و رشد گیاه و کاهش هزینه بذرکاری نخود مناسب باشد.