مقاله پاسخ سوياي رقم هابيت به مصرف کودهاي نيتروژن و پتاسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: پاسخ سوياي رقم هابيت به مصرف کودهاي نيتروژن و پتاسيم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود نيتروژن
مقاله کود پتاسيم
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لنگري سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شادلو عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات کودهاي نيتروژن و پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد سوياي رقم هابيت، آزمايشي در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در سال ۱۳۸۷ بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايش شامل کود نيتروژن در چهار سطح (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و کود پتاسيم در سه سطح (۰، ۸۰ و ۱۶۰ کيلوگرم اکسيد پتاسيم در هکتار) بود. نتايج تجزيه داده ها نشان داد که عملکرد دانه بطور معني داري تحت تاثير کود نيتروژن و پتاسيم قرار گرفت، به طوري که با افزايش مصرف کودهاي نيتروژن و پتاسيم بر عملکرد دانه افزوده شد. در بين اجزاي عملکرد، تعداد غلاف در گره تحت تاثير فاکتورهاي آزمايش قرار گرفت، اما تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد شاخه هاي فرعي تحت تاثير قرار نگرفتند.