مقاله پاسخ سيستم دفاعي آنتي اکسيدان مغز موش صحرايي به دوزهاي حاد پاراکسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: پاسخ سيستم دفاعي آنتي اکسيدان مغز موش صحرايي به دوزهاي حاد پاراکسون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراکسون
مقاله سيستم آنتي اکسيدانت
مقاله موش صحرايي
مقاله بافت مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مقدم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سليميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي غلامعلي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثرات سمي برخي از ارگانوفسفره ها از طريق توليد راديکال هاي آزاد و اختلال در سيستم هاي آنتي اکسيدان بدن است. پاراکسون يکي از سمي ترين ارگانوفسفره ها است که محصول متابوليسم اکسيداتيو پاراتيون مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر پاراکسون بر سيستم آنتي اکسيدانت مغز موش صحرايي مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه تحقيقاتي مي باشد. در شروع کار موش هاي آزمايشگاهي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به ۴ گروه (در هر گروه ۷ نفر) تقسيم شدند: گروه کنترل و سه گروه آزمايش که دوزهاي مختلف پاراکسون (۰٫۳-۱ mg/kg) را به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. ۲۴ ساعت پس از تزريق حيوانات با اتر بيهوش و بافت مغز جدا گرديد. بعد از هموژنه کردن بافت کليه، فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) ، گلوتاتيون S- ترانسفراز (GST) و لاکتات دهيدروژناز (LDH) و همچنين غلظت گلوتاتيون (GSH) و مالون دي آلدييد (MDA) توسط روش هاي بيوشيميايي تعيين شد. اين مطالعه برگرفته از يک پاياننامه دانشجويي مي باشد.
يافته ها: فعاليت آنزيم هاي SOD و CAT و GST مغز به دنبال تجويز پاراکسون در دوزهاي بالاتر از  0.3 mg/kgو فعاليت آنزيم LDH در هر سه دوز در مقايسه با کنترل به طور معني داري افزايش مي يابد، درحاليکه ميزان گلوتاتيون مغز در اين دوزها به طور معني داري کاهش مي يابد. ميزان  MDAتغيير معني داري را نشان نمي دهد.
نتيجه گيري: تجويز پاراکسون باعث القا توليد راديکال هاي آزاد و استرس اکسيداتيو مي شود. افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت نشانده نده فعال شدن سيستم دفاعي سلول جهت خنثي سازي راديکال هاي آزاد و تخليه سطح گلوتاتيون ناشي از نارسايي سيستم دفاعي آنتي اکسيدانت سلول در مقابله با راديکال هاي آزاد است.