سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

در این مقاله روشی برای تعیین پاسخ عرضی دهانه معلق ایده آل شده از یک خط لوله ساحلی به ورودی تصادفی لرزه ای ارائه می دهیم . این روش بر جداسازی فضایی لوله ب صورت جرمهای متمرکز گرهی مبتنی می باشد . زلزله را یک فرآیند تصادفی ایستا در نظر می گیریم ، که توسط یک تابع چگالی توان طیفی توصیف می گردد . تابع چگالی دیگر طیفی بین دو محرک لرزه ای تصادفی در امتداد طول لوله با کمک یک تابع چگالی توان طیفی زلزله محلی تعریف می شود که برای دو تکیه گاه لوله یکسان و تابع وزنی وابسته به فرکانس به صورت نمایی با فاصله از تکیه گاه های لوله میرا می شود . جواب با استفاده از روش طیفی در حوزه فرکانس بدست آمده و بر حسب متوسط هندسی جابجایی ها و تنش ها بیان شده است . وجود فشار دراگ در فرمولها ی بدست آمده بیانگر تأثیر فشار دراگ در تمایل حرکات لوله به میرا شدن می باشد . با استفاده از این روش تحلیل ، چندین لوله ایده آل شده که بین دو بلوک انتهایی در بستر دریا مهار و تحت اثر تحریکات افقی زمین عمود بر محور لوله قرار دارند برای پیش بینی تأثیر پارامتر های معلوم مهم روی پاسخ مورد تحلیل قرار گرفته است