مقاله پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (Cicer arientinum L) به تاريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علف هاي هرز در شرايط ديم استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (Cicer arientinum L) به تاريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علف هاي هرز در شرايط ديم استان لرستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم کاشت رقابت علف های هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثرات تاريخ كاشت، تراكم کاشت و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار طي سال زراعي ۸۵ـ۱۳۸۴ در شهرستان خرم آباد اجرا شد. فاكتورهای آزمايش شامل تاريخ كاشت در دو سطح (پاييزه و زمستانه)، تراكم كاشت در سه سطح (۲۵، ۵۰ و ۷۵ بوته در مترمربع) و وضعیت تداخل علف هاي هرز در دو سطح (وجين دستي و شاهد بدون کنترل) بود. عملكرد دانه نخود در واحد سطح در كشت پاييزه تقريبا دو برابر آن در كشت زمستانه بود. برتري كشت پاييزه عمدتا به انطباق فنولوژي گياه زراعي با رژيم رطوبتي و حرارتي مناسب مربوط است. افزايش تراكم كاشت از ۲۵ بوته در مترمربع به ۵۰ و ۷۵ بوته در مترمربع به ترتيب سبب افزايش ۲۴ و ۲۷ درصدي عملكرد دانه نخود در واحد سطح شد. افزايش تراكم كاشت از ۵۰ به ۷۵ بوته در مترمربع افزايش معني دار عملكرد دانه نخود را در پي نداشت، از اين رو به نظر مي رسد افزايش تراكم كاشت نخود فراتر از ۵۰ بوته در مترمربع صرفه اقتصادي چنداني در پي نداشته باشد. با این که ميانگين تراكم گونه هاي يك ساله در كشت پاييزه بيش از ۳ برابر ميانگين تراكم گونه هاي يك ساله در كشت زمستانه بود، ولی در شرايط عدم كنترل علف هاي هرز نيز حداكثر زيست توده نخود براي كشت پاييزه ۴۷ درصد بيشتر از كشت زمستانه بود. عمليات وجين به طور متوسط سبب افزايش ۵۸ درصدي عملكرد دانه نخود در واحد سطح شد. اين موضوع گوياي اهميت مديريت علف هاي هرز براي دست يابي به پتانسيل توليد نخود است.