سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه سلمانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران
محمدحسین مجلس آرا – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
کاظم جمشیدی قلعه – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله , پاسخ غیرخطی و رفتار محدودکنندگی نوری یک نوع اسید دای موسوم به Fast Green FCF تحت تابش لیزر ۳۵ mW – پیوسته هلیوم – نئون باروش جاروب – Z بررسی شده است . ضریب شکست مرتبه دوم، ضریب جذب غیرخطی و آستانه محدودکنندگی نوری نمونه اندازه گیری کرده ایم . برای غلظت۲×۱۰به توان -۴ M ،مقادیر ضریبشکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی و آستانه محدودکنندگی به ترتیب n2=-1.17×۱٫ -۷ cm 2 /w γ=۳٫۶×۱۰ -۶ cm/w و ۱۰ mW محاسبه کرده ایم . با افزایش غلظت ضرایب شکست و جذب غیرخطی افزایش و آستانه محدود کنندگی نوری کاهش می یابد .