مقاله پاسخ فيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي مختلف گندم ديم به تنش سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: پاسخ فيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي مختلف گندم ديم به تنش سرما
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم ديم
مقاله ژنوتيپ
مقاله تنش سرما
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سي و سه مرده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: روحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مختصي بيدگلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي پاسخ فيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي مختلف گندم ديم به تنش سرما آزمايشي در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ طي دو فاز مزرعه اي و آزمايشگاهي در ايستگاه تحقيقات ديم قاملو در استان کردستان و آزمايشگاه فيزيولوژي دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده (اسپليت پلات) در قالب بلوک هاي کامل تصادفي، در ۳ تکرار انجام گرفت. در بررسي آزمايشگاهي تنش سرمايي شامل کاشت در دماهاي ۲۰ (شاهد)، ۱۰ و ۵ درجه سانتي گراد به عنوان سطوح عامل اصلي و ۱۲ ژنوتيپ مختلف گندم ديم (Triticum aestivum L.) نيز به عنوان سطوح عامل فرعي در نظر گرفته شد. در فاز مزرعه اي نيز سه تاريخ کاشت ۱۰ مهر، ۲۵ مهر و ۱۵ آبان که براي اعمال دماهايي حدودا معادل دماهاي فوق الذکر انتخاب شدند به عنوان سطوح عامل اصلي تعيين گرديد. نتايج آزمايش نشان داد که تنش سرما و ژنوتيپ تاثير معني داري بر محتوي کلروفيل و قند برگ، اسيدهاي چرب، پلي آمين ها و آب برگ هم در شرايط مزرعه اي و هم در آزمايشگاه دارند. بين ژنوتيپ هاي مختلف تفاوت معني داري از نظر پروتئين، اسپرمين و اسيد اولئيک مشاهده نگرديد. تنش سرما و ژنوتيپ تاثير معني داري بر مقاومت به سرما (LT50)  و نشت الکتروليت ها داشتند. از بين ژنوتيپ ها، آگوستا داراي بيشترين مقاومت به سرما  (LT50)و کمترين درصد نشت الکتروليت ها بود. ژنوتيپ هاي سرداري و آگوستا با دارا بودن بيشترين کلروفيل a، کلروفيل b، قندهاي محلول، پروتئين برگ، پلي آمين هايي نظير پوترسين، اسپرمين، اسپرميدين و اسيد هاي چرب اسيد لينولنيک و اسيد اولئيک داراي بيشترين عملکرد دانه (۱۱۷۸ تا ۱۲۱۰ کيلوگرم در هکتار) بودند.