سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد عباس گندمکار – مربی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
محمد مهدی سعادتپور – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق، مطالعة رفتار سازه های برشی ایزوله شده با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه، درمقابل بار زلزله می باشد. با توجه به مدل انتخابی خاک، سیستم جدا یشگر و سازة اصلی نوع برشی، معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر مدل مورد نظر در دو فاز لغزشی وغیر لغزشی توسعه داده شده است. این معادلات در حوزة زمان به کمک روش عددی نیومارک حل شده و درمطالعه ای گسترده تاثیر پارامترهای مختلف دررفتار سازه مورد بررسی قرارگرفته است.نتایج حاصل ازتحقیق که برای سه ساختمان یک، پنج و ده طبقه بدست آمده، مؤیداین است که جداسازی لرزه ای ساختمانها نه تنها باعث کاهش شتاب طبقات و برش پایه می شود، بلکه پدیدة اندرکنش خاک وسازه نیز اثرگذار براین کاهش است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، این اثرگذاری برای جدایشگرهای مختلف مورد مقایسه قرارگرفته است