سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا خصالی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران
محسن نژاداصغر – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران
حسینعلی محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران

چکیده:

ناپایداری حرارتی یکی از فرایندهای بسیار مهم در شکل گیری کپه های کوچک در ابرهای مولکولی مغناطیده می باشد . از طرفی دیگر،پخش دو قطبه، یا سوق یونها نسبت به ذرات خنثی، به عنوان مکانیزم مهم برای اتلاف انرژی، فرایند مهمی در مراحل اولیه شکل گیری ستاره می باشد . از این جهت ما در این مقاله اثر پخش دو قطبه را روی ناپایداری حرارتی و شکل گیری کپه ها در ابر های مولکولی مورد بررسی قرار دادیم . در این پژوهش ابر ها را خود گرانش، مغناطیده و یونیزه جزیی فرض نموده و مساله را در یک بعد فرمولبندی نمودیم . برای ساده سازی بیشتر، معادلات را به مختصات لاگرانژی تبدیل کردیم و برای حل عددی، آنها را بدون بعد ساختیم . با بکارگیری روش خود مشابه، توانستیم رفتار دینامیکی ضخامت ابر، میدان مغناطیسی، چگالی و دمای مربوط به ابر را پیدا کنیم .