مقاله پاسخ وابسته به دوز و زمان رده سلولي لوكميايي NB4 به تيمار با داروي آرسنيک تري اکسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: پاسخ وابسته به دوز و زمان رده سلولي لوكميايي NB4 به تيمار با داروي آرسنيک تري اکسيد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوکمياي پروميلوسيتيکي حاد
مقاله سلول هاي NB4
مقاله آرسنيک تري اکسيد
مقاله سايتوتوکسيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زاده مائده
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي رفيع علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آرسنيک تري اکسيد (ATO) در مقام دارويي توانمند براي درمان سرطان پروميلوسيتيکي خون (APL) محسوب مي شود، به ويژه در بيماراني که به عود سرطان دچار شده اند. با وجود اين، ساختار عمل آن، هنوز به طورکامل مشخص نيست. در اين تحقيق، اثرهاي سايتوتوکسيک اين دارو روي سلول هاي سرطاني APL بررسي شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه پژوهشي تحليلي، رده سلولي NB4 در جايگاه مدلي براي ارزيابي اثرهاي سايتوتوکسيک آرسنيک تري اکسيد در سلول هاي  APLبه کاررفته است. سلول هاي NB4 در حضور غلظت هاي مختلف ۰٫۵Mm، ۱Mm و ۲Mm آرسنيک تري اکسيد در زمان هاي ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوبه شدند و تست MTT (دي متيل تيازول – دي فنيل تترازوليوم برومايد) روي آنها انجام شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از اين آزمون نشان داد که آرسنيک تري اکسيد به صورت وابسته به دوز و زمان، کاهش معني دار بقاي سلول هاي NB4 و مهار رشد سلولي را باعث مي شود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که سلول هاي لوکميايي به شدت تحت تاثير اثرهاي سايتوتوکسيک آرسنيک تري اکسيد قرارمي گيرند که تاکيدي است بر نقش آن به عنوان يک عامل درماني موثر در کنترل لوکمياي پروميلوسيتيک حاد.