مقاله پاسخ پوستي سمپاتيک در بيماران تحت دياليز صفاقي و همودياليز: يک مطالعه مقايسه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۲ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: پاسخ پوستي سمپاتيک در بيماران تحت دياليز صفاقي و همودياليز: يک مطالعه مقايسه اي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ پوستي سمپاتيک
مقاله دياليز صفاقي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آيرملو هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: محجل شجاع محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: اختلالات عملکرد سيستم عصبي اتونوم (ANS) مثل هيپوتانسيون وضعيتي، ناتوانايي جنسي و آريتمي بطني از مشکلات شايع بيماران اورميک مي باشند. بنظر مي رسد که علت اين امر تجمع توکسينهاي ناشي از اورمي در اين بيماران باشد که منجر به آسيب عصبي مي گردد. پاسخ پوستي سمپاتيکي (SSR) يك روش غير تهاجمي و ساده جهت بررسي سيستم عصبي اتونوم مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۳۰ بيمار سرپايي که تحت دياليز صفاقي مداوم (CAPD) بودند و ۳۰ بيمار ديگر كه همودياليز مي شدند انتخاب شده و مطالعه پاسخ پوستي سمپاتيک (SSR) در اين دو گروه انجام شد.
يافته ها: پاسخ پوستي سمپاتيک (SSR) در ۲۲ (%۷۳٫۳) بيمار که تحت CAPD قرار داشتند ديده شد در حاليکه اين مقدار در چهار مورد از افرادي که همودياليز مي شدند (%۱۳٫۳) وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي فوق اين نتيجه حاصل شد که اختلال عملکرد سيستم سمپاتيک در گروه تحت همودياليز بيشتر از گروه دياليز صفاقي ديده مي شود. اين موضوع ممکن است به دليل پالايش بهتر سموم با وزن مولکولي متوسط در دياليز صفاقي باشد.