مقاله پاسخ چند رقم سويا به کاربرد نيتروژن و پتاسيم در خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: پاسخ چند رقم سويا به کاربرد نيتروژن و پتاسيم در خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقم
مقاله کود نيتروژن
مقاله کود پتاسيم
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات کودهاي نيتروژن و پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي سويا آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايش شامل رقم در سه سطح (هابيت، سپيده و ويليامز از گروه رسيدگي ۳)، کود نيتروژن در چهار سطح (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره) و کود پتاسيم در سه سطح (۰ ، ۸۰ و ۱۶۰ کيلوگرم پتاسيم در هکتار از منبع سولفات پتاسيم) بود. نتايج تجزيه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه به طور معني داري تحت تاثير رقم، کود نيتروژن و کود پتاسيم قرار گرفت، به طوري که رقم ويليامز بيشترين عملکرد را نسبت به دو رقم ديگر نشان داد. هم چنين با افزايش مصرف کودهاي نيتروژن و پتاسيم بر عملکرد دانه افزوده شد. در بين اجزاي عملکرد، تعداد غلاف در گره تحت تاثير تمام فاکتورهاي آزمايش قرار گرفت، اما تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد شاخه هاي فرعي فقط تحت تاثير فاکتور رقم قرار گرفتند.