مقاله پاسخ ژنوتيپ هاي گلرنگ پاييزه به تاريخ كاشت در منطقه فراهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: پاسخ ژنوتيپ هاي گلرنگ پاييزه به تاريخ كاشت در منطقه فراهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ كاشت
مقاله عملكرد دانه
مقاله كشت انتظار
مقاله گلرنگ پاييزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تاريخ کاشت برعملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ، اين تحقيق در پاييز سال زراعي۸۶-۱۳۸۵در مزرعه آموزشي – تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد فراهان اجرا گرديد. آزمايش به صورت كرت هاي يکبارخرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تاريخ هاي كاشت به عنوان عامل اصلي در شش سطح، به ترتيب شامل اول مهر، ۱۵ مهر، ۳۰ مهر، ۱۵ آبان، ۳۰ آبان و ۱۵ آذرماه بودند. عامل فرعي شامل ژنوتيپ هاي گلرنگ پاييزه در سه سطح، به نام هاي LRV-51-51، زرقان-۲۷۹ و IL-111 در نظر گرفته شدند. صفاتي از قبيل ارتفاع گياه، تعداد شاخه هاي فرعي در هرگياه، تعداد غوزه در گياه، تعداد دانه در غوزه، و وزن هزار دانه، درصد خسارت سرما و عملكرد دانه اندازه گيري شدند. بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس، صفات تعداد شاخه فرعي، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، درصد خسارت سرما و عملکرد دانه، تحت تاثير تاريخ هاي مختلف کاشت، معني دار شدند. همچنين اثر ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ و تاريخ کاشت بر صفات تعداد شاخه فرعي، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، درصد خسارت سرما، درصد روغن دانه و عملکرد دانه، معني دار شدند. بر اساس جدول مقايسه ميانگين ها بيشترين مقدار عملكرد دانه در تاريخ كاشت دوم (۱۵ مهر) با متوسط ۱۸۹۳ كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار عملكرد دانه در تاريخ كاشت ششم (۱۵ آذر ماه) با متوسط ۱۲۳۱ كيلوگرم در هكتار توليد گرديد. ژنوتيپ LRV-51-51 با ميانگين ۱۸۹۸ كيلوگرم در هكتار، بيشترين و ژنوتيپ IL-111 با ميانگين ۱۲۶۳ كيلوگرم در هكتار، كمترين عملكرد دانه را به خود اختصاص دادند. همچنين در بين اثرات متقابل بين تاريخ کاشت و ژنوتيپ بيشترين عملکرد دانه با متوسط ۲۴۷۶ کيلوگرم در هکتار و کمترين عملکرد دانه با متوسط ۱۱۲۰ کيلوگرم در هکتار به ترتيب مربوط به ژنوتيپ LRV-51-51 در تاريخ کاشت دوم و ژنوتيپ زرقان-۲۷۹ در تاريخ کاشت پنجم بود. بيشترين مقدار عملكرد روغن در تاريخ كاشت دوم (۱۵ مهر) با ۴۷۷٫۵ كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار عملكرد روغن در تاريخ كاشت ششم (۱۵ آذر ماه) با ۳۰۵٫۶ كيلوگرم در هكتار توليد گرديد. رقم LRV-51-51 با ميانگين ۵۳۰٫۴ كيلوگرم در هكتار، بيشترين و رقم IL-111 با ميانگين ۲۵۹٫۸ كيلوگرم در هكتار، كمترين عملكرد روغن را به خود اختصاص دادند. هدف از تاريخ هاي كاشت پنجم و ششم، بررسي وضيعت كشت انتظاري اين گياه با شرايط اقليمي منطقه است.