سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
حسین رضازاده – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه

چکیده:

افزایش توان خروجی توربین گاز خصوصا در شرایط حداکثر مصرف , از مسائل بسیار مهم بـرای تولیـد کننـدگان برق به شمار می رود . توان خروجی توربین , تابعی از دمای محیط می باشد به طوری که ١ درجه سانتیگراد افزایش دمای محیط , توان خروجی را .۵% .-۹% کاهش می دهد .
یکی از راه های افزایش توان خ الص توربین گاز , کاهش کار کمپرسور بکمک روش های ایجاد مـه توسـط نازلهـا (inlet fogging ) و پاشش آب و تبخیر قطرات در فرآیند به نـام(wet compression )میباشـد . کـاهش دما در هر فرآیند موجب افزایش قدرت خالص تولیدی می گردد .در اینجا مقاله تبخ یر قطرات د ر کانال ورودی کمپرسور و ادامه تبخیر قطـرات در داخـل کمپرسـور مدلـساز ی و بررسی شده است