مقاله پالئواکولوژي روزن بران سازند قم در برش قصر بهرام، دامنه هاي شمال غربي سياه کوه، واقع در جنوب گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: پالئواکولوژي روزن بران سازند قم در برش قصر بهرام، دامنه هاي شمال غربي سياه کوه، واقع در جنوب گرمسار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند قم
مقاله روزن بران
مقاله پالئواکولوژي
مقاله ميوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: درخشاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ۱۹۱ نمونه از نهشته هاي سازند قم در برش چينه شناسي قصر بهرام در دامنه هاي شمال غربي سياه کوه از نظر محتويات روزن بران (فرامينيفرا) مورد بررسي قرار گرفتند. سازند قم در برش فوق با ۳۵۹ متر ضخامت بيشتر شامل سنگ آهک رسي، سنگ آهک، مارن و مارن ژيپس دار بوده و مرز آن با نهشته هاي سازند قرمز فوقاني در بالا و سازند قرمز تحتاني در پايين به صورت ناپيوستگي هم شيب است. در اين مطالعه ۵۰ جنس و ۷۹ گونه روزن بران بنتونيک و پلانکتونيک تشخيص داده شد. بر پايه حضور، تجمع و گسترش چينه شناسي روزن بران سن نهشته هاي سازند قم در برش قصر بهرام اکيتانين پسين تا بورديگالين تعيين شده است. بررسي تجمع، فراواني و تنوع گونه اي روزن بران در نمونه هاي مورد مطالعه حاکي از تغييرات قابل توجهي در شرايط محيطي مي باشد. به طوري که در طول برش چينه شناسي تنوع روزن بران به طور متناوب کاهش و افزايش مي يابد و بيشترين تنوع روزن بران تا ۱۹ گونه مي رسد. بر مبناي تغييرات تنوع گونه اي نهشته هاي سازند قم به ۷ تجمع A تا G تقسيم بندي شد. فراواني گونه هاي روزن بران در هر تجمع، مشخص نمود که نهشته هاي سازند قم دريايي و شلف بوده و بين لاگون تا شلف خارجي تغيير مي کند.