مقاله پالئواکولوژي سازند شمشك بر اساس پالينومورف ها در برش چينه شناسي خوش ييلاق، شمال شرق شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: پالئواکولوژي سازند شمشك بر اساس پالينومورف ها در برش چينه شناسي خوش ييلاق، شمال شرق شاهرود
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالئواکولوژي
مقاله پالينومورف ها
مقاله سازند شمشك
مقاله شاهرود
مقاله البرز شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي تهراني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پالئواكولوژي سازند شمشك (رتين – ژوراسيك مياني) در برش چينه شناسي خوش ييلاق، شمال شرق شاهرود، شمال روستاي غزنوي بر اساس پالينومورف ها و مواد آلي موجود در آن مورد بررسي قرار گرفت. اين برش چينه شناسي با ضخامت ۱۲۸۰ متر به طور عمده شامل شيل، ماسه سنگ، و لايه هاي زغال مي باشد. ۶۷ نمونه برداشت شده از اين برش چينه شناسي حاوي گروههاي مختلف پالينومورف با درجه حفظ شدگي خوب شامل اسپورها، پولن ها، سيست داينوفلاژله ها به مقدار بسيار كم، خرده هاي چوب (بافت هاي گياهي، كوتيكول)،AOM تيره،AOM  روشن و فيتوكلاست هاي تيره (قطعات سياه و بدون ساختمان داخلي) بودند. ۷۳ گونه اسپور (متعلق به ۴۷ جنس) و ۱۷ گونه پولن (متعلق به ۱۲ جنس) مورد شناسايي قرار گرفت. گياهان والد اين ميوسپورها به فيليكوپسيدا، بريوپسيدا، ليكوپسيدا، كنيفروپسيدا، سيكادوپسيدا و اسفنوپسيدا منتسب مي باشند كه همگي در شرايط گرم و مرطوب زندگي مي كنند. همچنين حضور فراوان ميوسپور Ricciisporites tuberculatus تاييدي بر شرايط مرطوب و باراني در زمان تشكيل سازند شمشك در برش چينه شناسي مورد مطالعه مي باشد. درصد بالاي فيتوكلاست هاي (ماسرال هاي) هم اندازه و جورشده (تا ۹۸ درصد) به همراه پالينومورف هاي خشكي (اسپور و پولن) با حفظ شدگي خوب، در اين برش چينه شناسي حاكي از آن است كه اين برش چينه شناسي در يك محيط دلتايي با انرژي متوسط يا زياد تشكيل شده است. حضور پالينومورف هاي دريايي به ميزان اندك دراين مجموعه معرف پيشروي هاي مقطعي و كوتاه مدت دريا است.