سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب خداوردی لو – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
مهدی همایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عبدالمجید لیاقت – دانشیار دانشگاه تهران
سیدخلاق میرنیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پالایشسبز ) ) Phytoremediation فنّاوری نوپایی برای زدودن آلودگی ها از زیستبوم است . این فنّاوری در مقایسه با سایر روش های پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است . از میان آلودگی ها، فلزاتسنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و آثار زیان بار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظت های کم، اهمیتی ویژه دارند [.۲] سرب از جمله فلزات سنگینی است که از منابع گوناگون به زیستبوم، پیکرهی گیاه و نهایتاً به زنجیرهی غذایی انسان و حیوانات راه مییابدو خسارت هاییجدی به بار میآورد . شاهی Barbarea verna گیاهی از خانوادهی براسیکاسه ( Brassicaceae )
است که در زدودن فلزات سنگین بویژه سرب از خاک توانا گزارش شده است [.۱] هدف از این پژوهش، بررسی کمی امکان پالایش خاک های آلوده به سرب بوسیله گیاه شاهی بود .