سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد زراعتکار – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دفتر امور انرژی – پژوهشگاه صنعت نفت ،
نصرت ایزدی یزدان آبادی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دفتر امور انرژی – پژوهشگاه صنعت نفت ،

چکیده:

در این مقله با معرفی میعانات گازی ، میزان در دسـترس و قابـل استحـصال ایـن مـاده در کشور و نحوه بهره برداری سایر کشور ها از این منبع باارزش ،ضرورت احداث پالایشگاه میعانـات
گازی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با استفاده از خواص آزمایشگاهی این ماده شبیه سازی با نرم افزار HYSYS جهت احداث پالایشگاهی نمونه برای این ماده انجام گرفته که
نتیجه آن با نمودار جریانی یک پالایشگاه نفت مقایسه شده است . با اسـتفاده از بانـک اطلاعـاتی هزینه های احداث واحدهای مختلف عمل یاتی و پـشتیبانی در دفتـر انـرژی سـازمان مـدیریت و
برنامه ریزی کشور ، داده های به روز رسانی شده نـرم افـزار Est$Pro و کتـاب پـالایش نفـت Gary ، هزینه های احداث پالایشگاه میعانات گازی در ظرفیت های مختلف مورد محاسـبه قـرار
گرفته است . با در نظر گرفتن محدودیت های عملی اتی ، دانش فنی در دسـترس و هزینـه هـای احداث پالایشگاه در ظرفیت های مختلف ، ظرفیت بهینـه احـداث پالایـشگاه معـادل ۲۴۰۰۰۰ بشکه میعانات گازی در روز محاسبه شده است . با این ظرفیت ، سرمایه گذاری مورد نیاز جهـت احداث این پالایشگاه ۱۳۳ میلیون دلار کمتـر از احـداث دو واحـد ۱۲۰۰۰۰ بـشکه ای در روز ( همانند پروژه در دست اجرای شرکت ملی پالایش و پخش ) می باشد