سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اعظم السادات یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه شاهد
عبدالامیر بستانی – استادیار گروه علوم خاک و زراعت دانشگاه شاهد
حشمت امیدی –

چکیده:
ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و پالایشگاه های فراوان همواره در معرض آلودگی خاک و آب به نفت و مشتقات آن می باشد. از جمله روشهای پالایش خاک و پسابهای آلوده به ترکیبات نفتی استفاده از تکنیکهای اکسیداسیون به کمک روشهای شیمیایی است. یکی از این تکنیکها واکنش شیمیایی فنتون می باشد. این مطالعه با هدف پالایش خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از واکنش فنتون صورت پذیرفت. بدین منظور یک نمونه خاک آهکی از اطراف پالایشگاه نفت تهران برداشته و پس از آماده سازی با دو سطح ۱۰ و ۲۰ درصد از نفت خام در سه تکرار آلوده شد. پس از رسیدن به شرایط تعادل با استفاده از روش شیمیایی فنتون و با اعمال ۷۱/۰، ۴۷/۰، ۲۴/۰، ۱۲/۰، ۰۲/۰ و ۰۱/۰ اکی والان از هیدروژن پراکسید و دو غلظت ۴و ۱ میلی مولار آهن از دو منبع تیمار فروسولفات و کی لیت آهن تیمار شدند. نتایج نشان دادند که در تمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد، غلظت نفت بطور معنی داری کاهش پیدا کرده است(P≤۰٫۰۱). اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف منبع آهن، غلظت آهن و تعداد اکی والان پراکسید هیدروژن مصرفی بدست آمد(P≤۰٫۰۱). همچنین نتایج نشان داد که استفاده از تیمار کیلیت آهن نسبت به تیمار فروسولفات به دلیل حفظ pH طبیعی خاک برتری دارد.