سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غزاله خلیلی کوپائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
کیوان صائب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمد انصاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:
فلزات سنگین بطور طبیعی یادراثرفعالیتهای انسان درخاک وجود دارند نواحی اطراف معادن به دلیل فعالیتهای حاصل ازاکتشاف واستخراج درمعرض آلودگی شدید این عناصرمی باشند هدف ازمطالعه حاضرشناسایی گیاهان مقاوم و انباشته سازکه درگیاه پالایی موثرهستند می باشد معدن نمک دره درروستا نمک دره دهستان جنت رودبار رامسر واقع است به عنوان منطقه آلوده انتخاب دوگونه گیاه لور و گوشبره و همچنین نمونه های خاک ازاین ناحیه برای تعیین مقدارفلزات سنگین جمع آوری شد برای آنالیز فلزات سنگین درنمونه های خاک و گیاه ازدستگاه ICP استفاده شد تجزیه آماری داده ها درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج ICP مطالعه نشان دادکه تعدادی گیاهان بیش انباشتگردراین منطقه وجود دارند که میتوانند غلظتی ازفلزات سنگین رادرقسمتهای مختلف خود انباشت کنند بنابراین میتوان ازآنها برای پاکسازی ناحیه الوده استفاده کرد