سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامبیز رستمی – کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدرضا مصدقی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر محبوبی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر صفری سنجانی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

از دیرباز حرکت املاح و عناصر مورد نیاز گیاه در خاک بطور گستردهای مورد توجه بوده است. از هنگام استفاده از فاضلاب ها و کودهای دامی برای حاصلخیزی خاک، حرکت ریزجانداران بیماریزا نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. ا ز سویی خاک نیز به عنوا ن محیط انتقال، بر شدت و پراکنش این ریزجانداران اثر میگذارد. ویژگیهای خاک مانند شرایط رطوبتی عامل مهمی در انتقال و جذب ریزجانداران محسوب میشود. در مطالعهای که دیوید و همکاران ( ۲۰۰۱ ) روی حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون های شنی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که میزان رطوبت در ستونها با انتقال رابطه مستقیم داشته و میزان جذب باکتری در لایههای سطحی ستون در شرایط رطوبتی اشباع نسبت به غیر اشباع کمتر بود. لانس و جربا ( ۱۹۸۴ ) گزارش کردند که انتقال پلی ویروس در ستونهای شنی لومی در شرایط رطوبتی اشباع بسیار بیشتر از غیر اشباع میباشد . وان الز و همکارا ن ( ۱۹۹۱ ) گزارش کردند که باکتری سودوموناس سوش R2f در شرایط رطوبتی اشباع نسبت به غیر اشباع بهتر منتقل شد. از دیگر فاکتورهای مهم و مؤثر بر انتقال باکتریها در محیطهای متخلخل، اندازه و چگالی آنها میباشد (کامپر و همکاران، ۱۹۹۳ ). کاهش اندازه باکتریها سبب کاهش پالایش فیزیکی و افزایش انتقال آنها میشود (رینولدز و همکاران، ۱۹۸۹ با توجه به گستردگی خاکهای حاوی کربنات کلسیم در اقلیمهای خشک و نیمه خشک منجمله ایر ان، این پژوهش اثر مقادیر مختلف کربنات کلسیم بر فرآیند انتقال و جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در شرایط رطوبتی اشباع را بررسی میکند