مقاله پالينواستراتيگرافي و چينه نگاري سكانسي سازند گورپي در برش دره شهر، جنوب شرق ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: پالينواستراتيگرافي و چينه نگاري سكانسي سازند گورپي در برش دره شهر، جنوب شرق ايلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالينواستراتيگرافي
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله دره شهر
مقاله گورپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نژاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند گورپي يكي از سازندهاي حوضه رسوبي زاگرس به شمار مي رود كه به لحاظ حفظ شدگي خوب مواد آلي در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ارتباط زمين شناسي متفاوتي از نظر سني براي اين سازند در نواحي مختلف زاگرس (در لرستان کامپانين تا پالئوسن، در خوزستان و فارس سانتونين-ماستريشتين)، پيشنهاد شده است. مطالعه فرامينيفرهاي پلانكتونيك، سن كامپانين پيشين تا انتهاي دانين و نانوپلانكتونهاي آهكي، سن سانتونين پسين تا انتهاي دانين را براي اين سازند در اين برش نشان مي دهد. مرز بين كرتاسه و ترشيري با توجه به حضور فرامينيفرهاي ايندكس، به صورت پيوسته و محيط رسوبگذاري سازند در اين برش با توجه به رخساره هاي ميكروسكپي و برخي از پوسته هاي ارگانيکي داينوفلاژله شاخص محيطي، محيط عميق يا درياي باز تعيين گرديده است. به دليل تشكيل اين سازند در نواحي عميق حوضه رسوبي زاگرس، انجام مطالعات چينه نگاري سكانسي و تعيين واحدهاي سكانسي با استفاده از داده هاي رسوب شناسي با مشكلات زيادي همراه است. از اين رو، استفاده از شواهد فسيلي به منظور تفكيك واحدهاي سكانسي در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. همچنين سعي شده تا ضمن تفكيك زون هاي داينوفلاژله‏، اين زون ها با زون هاي نانوفسيلي مطابقت داده شوند و با بررسي شواهد فسيلي و تطابق آن با داده هاي رسوبي، واحدهاي سكانسي موجود در اين سازند، تفكيك گردد. نتايج حاصل از بررسي هاي پتروگرافي بر روي ۷۵ مقطع نازک و مطالعات پالينولوژيکي بر روي ۲۰۰ اسلايد منجر به تشخيص سه زون داينوفلاژله Carpatella cornuta, Dinogymnium acuminatum, Odontochitina operculata گرديده است و اين زون ها با زون هاي نانوپلانكتوني مطابقت داده شد. از شمارش سه گروه اصلي مواد آلي موجود در اسلايدها و ترسيم داده هاي بدست آمده بر روي دياگرام مثلثي تايسون، سه رخساره پالينولوژيكي VII,VIII:distal dysoxic-anoxic shelf ،IV:Shelf to basin transition) و (IX: Distal suboxic-anoxic basin و با مطالعه مقاطع ميكروسكپي، سه رخساره ميكروسكپي تعيين گرديده كه نمايانگر يك محيط دريايي نسبتا عميق در انتهاي شيب قاره مي باشند.
با تعيين فاكتورهاي اصلي سنگ شناسي و فسيل شناسي رخساره ها، تعيين رخساره هاي ميكروسكپي، ضريب اندازه آلوکم ها، روند دوري-نزديکي، نسبت هاي عناصر اصلي مواد آلي و پالينوفاسيس مربوط به هر نمونه، سکانسهاي رسوبي موجود در توالي تعيين گرديدند. مرزهاي محدود کننده اين سکانس ها به دليل اينكه در نواحي عميق حوضه قرار دارند و هيچگونه خروج از آب صورت نگرفته است، از نوع رده دو (Type II) تعيين شده و با توجه به بازه زماني گسترش آنها به عنوان سکانس رده سه معرفي گرديد.