سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدعلی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی دانشگ

چکیده:

سازند جیرود درمقطع چینه شناسی شمالسمنان، شمال شهمیرزاد، با ناپیوستگی فرسایشی کاملاً مشخص روی ساند میلا (کامبرین پسین – اردویسین پیشین) و احتمالا با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند مبارک (کربونیفر پیشین) قرار دارد. پالینوفلورای تقریبا متنوعی با درجه حفظ شدگی نسبتا خوب درنهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی موردم مطالعه وجود دارد . درالینوفلورای مذکور، میکروفیتوپلانتکون های دریایی (سیست جلبک های سبز و آکریتارک ها) و اسپورها در مقایسه با دیگر گروه های پالینومورف (اسکولکودونت ها و کیتینوزوا) تنوع و فراوانی بیشتری دارند. با توجه به حضور فرم های فسیلی دارای گسترش چینه شناسی مشخص مانند، Daillydium pentaster , Pappulogabata annulata , Geminospora lemurata , Retispora lepidophyta, Unellum hunatum سن سازند جیرود در مقطع چینه شناسی موردمطالعه دونین پسین (فرازنین – فامنین) درنظر گرفته یم شود که با تعیین سن انجامشده با استفاده ماکروفسیل های جانوری (به عنوان مقال براکیوپودا) مطابقت دارد. حضور Retispora lepidophyta در پالینوفلورای مورد مطالعه، با توجه به گسترش چینه شنناسی این اسپور دارای دیواره دو لایه، در تعیین مرز دونین – کربونیفر دارای اهمیت است. وجود پالینومورف های دریایی (سیست جلبک های سبز، آکریتارک ها، اسکولکودونت ها و کیتینوزوآ ) همراه با پالینومورف های تولید شده توسط گیاهان خشکی(اسپورها) معرف تشکیل رسوبات سازند جیروزد در محیط دریایی کم عمق و نزدیک ساحل است. حضور Geminospora lemurata همراه با ماکروفسیل های گیاهی با حفظ شدگی ضعیف و قابل انتساب به Lepidodenderales معرف وجود ژیموسپرمهای ابتدایی (progymnosperms) در پوشش گیاهی موجود در اطراف محیط تشکیل نهشته های سازند جیرود می باشد.