سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار دانشکده علوم، دانشگاه تهران
الهام سخص آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

سازند آب حاجی در برش چینه شناسی باب نیزو واقع در شمال غرب کرمان، شرق زرند در ناحیه معدن زغالسنگ باب نیزو به صورت هم شیب و کاملا " تدریجی بر روی سازند نای بند ( تریاس فوقانی ) قرار دارد و به طور هم شیب و با یک کنگلومرای نازک لایه توسط سازند بادامو ( توآرسین – باژوسین ) پوشیده می شود . از میان پالینومورف ها تنها اسپورها و پو لن های متعلق به گیاهان خشکی به تعداد اندک با درجه حفظ شدگی متوسط تا نسبتا خوب دربرش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارند . در مجموع ۱۶ گونه اسپور ( متعلق به ۱۴ جنس ) و ۳ گونه پولن ( متعلق به ۱ جنس ) مورد شناسائی قرار گرفتند . با توجه به حضور فراوان اسپورهای Dictyophyllidites و عدم حضور
سن سازند آب حاجی برای قسمت میانی تا بالائی برش بĤب نیزو Klukisporites اسپور های ژوراسیک زیرین ( لیاس ) تعیین می گردد که این سن با موقعیت چینه شناسی این سازند نیز مطابقت دارد . عدم وجود پالینومورف های دریایی در برش مورد مطالعه، حاکی از ت شکیل رسوبات سازند آب حاجی در محیط خشکی می باشد . حضور اسپور و پولن های متعلق به شاخه پتروفیتا، لیکوپودوفیتا، پتریدوسپرموفیتا، سیکادوفیتا و ژینکوفیتا معرف وجود پوشش گیاهی در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند آب حاجی می باشد و با توجه به نوع محیط زیست این گیاهان ، آب و هوای حاکم بر منطقه مورد مطالعه گرم تا نیمه گرم و مرطوب تعیین می گردد .