سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
فاطمه تابع – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند جیرود در مقطع چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، با ناپیوستگی فرسایشی کاملاً مشخص روی سازند میلا قرار دارد . نهشته های قاعده ٔ این سازند در غرب گرمابدر شام ل تناوب ماسه سنگ و کوارتزیت است که با تناوب آهک و شیل سیاهرنگ ادامه یافته و در قسمت فوقانی در زیر سازند مبارک قرار می گیرد . پالینوفلورای تقریباً متنوعی با درجه حفظ شدگی نسبتاً خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارد . اکریتارکها و اسپورها در مقایسه با پالینومورفهای دیگر تنوع و فراوانی بیشتری دارند . با توجه به حضور فرمهای فسیلی دارای گسترش چینه شناسی مشخص مانند Geminospora lemurata, Tornaciasarjeantii, Chomotriletes vedugensis, Daillydium pentaster, Deltotosoma، intonsum, Unellium lunatum,سن دونین پسین برای رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه در نظر گرفته می شود که با تعیین سن انجام شده بر اساس ماکروفسیلهای جانوری مطابقت دارد . وجود میکروفیتوپلانکتونهای دریایی همراه با پالینومورفهای تولید شده توسط گیاهان خشکی ( اسپورها ) معرف تشکیل رسوبات سازند جیرود در محیط دریایی کم عمق حاشیه قاره ای است . وجود میوسپورهایی مانند Geminospora lemurata و فرمهایی از حضور ژیمنوسپرم های اولیه و وابستگان سرخسها ) ) Fern allies را دراطراف محیط تشکیل رسوبات سازند جیرود مشخص می کند .