سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
شرمین ظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی دانشگ

چکیده:

سازند خوش ییلاق در برش جینه شناسی نبوده، جنوب آزاد شهر، احتمالا با ناپیوستگی فرسایشی زیر رسوبات کربونیفر زیرین قرار می گیرد و مرز زیرین آن در این محل رخنمون ندارد. پالینوفلورای متنوعی با حفظ شدگی نسبتا خوب تا خوب در نهشته های سازند خوش ییلاق در برش چیه شناسی مورد مطالعه دیده می شوند. آکریتارک ها، اسپورها، و پرازینوفیت ها به ترتیب تنوع و فراوانی بیشتری نشان می دهند. همچنین، نمونه هایی از کیتینوزوآ و اسکولکودونت نیز دیده می شوند. وجود فرم های دارای گسترش چینه شناسی شناخته شده نظیر Geminospora lemurata Tronacia sarjeantii, Cymatiosphaera perimembrane Unellium priforme Papulogabata annulata, Unellium lunatum سن اوایل دونین پسین (فرازنین) را برای سازندخوش ییلاق در برش چجینه شناسی نوده، پیشنهاد می نماید. همراهی پالینومورف های مشخص محیط دریایی نظیر آکریتارک ها، پرازینوفیت ها ، کیتینوزوآ و اسکولکودونت با اسپورهای تولید شدده توسط گیاهان خشکی، نشان دهنده تشکیل رسوبات سازند خوش ییلاق درمحیط دریایی ک همق و حاشبه قاره ای است. در قسمت های بالایی سازند خوش ییلاق در برش مورد مطالعه، افزایش نسبت پالینومورف های دریایی به عناصر خشکی و همچنین فراوانی آکریتارک های دارای زواید منشعب، معرف افزایش عمق محیط رسوبی تصور می شود. وجود میوسپورهایی مانند Geminospora lemurata و Ancyrospora grandispinosa حاکی از حضور ژیمنوسپرمهای اولیه و همچنین فراوانی گونه هایی از جنس های Verrucosisporites و Anapiculatisporites نشان دهنده وجود وابستگان سرخس ها (fern allies) در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند خوش ییلاق است.