مقاله پايايي سنجي، اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۴ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: پايايي سنجي، اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن در اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريابي
مقاله اقتصادي
مقاله پايايي سنجي
مقاله فردگرايي
مقاله هنجاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين اعتبار، پايايي و هنجاريابي پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن (۱۹۸۱) بود.
روش: پژوهش از نوع تحليل عاملي است. به منظور تعيين اعتبار ۳۷۵ نفر، به منظور تعيين پايايي دو نمونه ۴۰ و ۵۰ نفري و به منظور هنجاريابي ۱۰۰۰ نفر از مردم شهر اصفهان با روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي انتخاب شدند. اعتبار سازه با استفاده از تحليل عاملي سنجش شد.
يافته ها: نشان داد پرسشنامه فردگرايي اقتصادي در ايران داراي سه عامل انطباق سازماني براي فرصت برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگهداري فقر و اخلاق کاري است. ضريب پايايي همساني دروني (آلفاي کرونباخ) براي هر يک از عوامل اين پرسشنامه به ترتيب: ۰٫۳۸۲، ۰٫۶۴۸، ۰٫۵۷۳ و کل پرسشنامه ۰٫۷۲۹ بود و پايايي بازآزمايي به ترتيب ۰٫۷۳۲، ۰٫۶۷۶ و ۰٫۵۸۴ و کل پرسشنامه تبديل شد.
نتيجه گيري: پرسشنامه فردگرايي اقتصادي داراي پايايي و اعتبار سازه است. در موقعيت هايي که افراد قدرت انتخاب با توجه به مسايل اقتصادي شان را دارند، مثل انتخابات، پرسشنامه مي تواند گرايش هاي اقتصادي فردي يا اجتماعي مردم را ارزيابي کند و بر اساس آن، سياست هايي جهت جذب آرا اعمال شود.