مقاله پايايي و روايي فرم کوتاه نسخه فارسي «مقياس سنجش آگاهي نداشتن از اختلال رواني» در مبتلايان به شيدايي روان پريش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي فرم کوتاه نسخه فارسي «مقياس سنجش آگاهي نداشتن از اختلال رواني» در مبتلايان به شيدايي روان پريش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بينش
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله SUMD
مقاله اختلال دوقطبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختارزاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي‌ محمدزكريا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبركوچكسرايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادي سخويدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورافكاري نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مالك ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي پايايي و روايي فرم کوتاه نسخه فارسي مقياس سنجش آگاهي نداشتن از اختلال رواني (SUMD) و نيز بررسي تغيير بينش بيماران شيداي روان پريش در طي بهبودي هدف اين پژوهش بود.
روش: در اين بررسي مقطعي- همگروهي ابتدا طي يک پيش بررسي پايايي بين ارزياب ها روي ۳۶ بيمار مبتلا به شيدايي روان پريش بستري محاسبه شد و سپس ۶۰ بيمار مبتلا به شيدايي روان پريش بستري با استفاده از SUMD، مقياس نمره دهي شيدايي يانگ (YMRS) و مقياس سنجش کلي عملکرد (GAF) در دو نوبت، يکي در اوايل بستري (دوره حاد) و ديگري در زمان ترخيص (دوره بهبودي) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: پايايي بين ارزياب ها با استفاده از ضريب همبستگي درون طبقه اي (ICC)، ۰٫۷۳-۰٫۹۳ به دست آمد. بهبود بينش بيماران طي دو فاز حاد و بهبودي (p<0.01) نشانگر روايي سازه مقياس بود.
نتيجه گيري: فرم کوتاه نسخه فارسي
SUMD از پايايي و روايي مناسب برخوردار است.