مقاله پايايي و روايي فرم ۲۸ سوالي مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۷۸ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي فرم ۲۸ سوالي مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله مقياس سلامت رواني(MHI-28)
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرسشنامه هاي غربالگري معتبر در زمينه سلامت رواني ابزارهايي مفيد براي پژوهش و اقدامات باليني هستند. اين ابزارها نقشي اساسي در شناسايي بيماران روانپزشكي مراجعه كننده به مراكز پزشكي دارند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي پايايي و روايي فرم كوتاه مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني بود.
روش بررسي: ۲۱۴ مراجعه كننده به مراكز مشاوره و دانشجويان دانشگاه هاي تهران و علم و صنعت ايران در دو گروه بيمار (n=107؛ ۶۴ زن، ۴۳ مرد) و بهنجار (n=107؛ ۶۴ زن، ۴۳ مرد) با اجراي مقياس سلامت رواني، مقياس افسردگي بك، مقياس اضطراب بك و پرسشنامه سلامت عمومي در اين پژوهش شركت كردند. فرم ۲۸ سوالي مقياس سلامت رواني (MHI-28) بر اساس ويژگي هاي روان سنجي فرم ۳۸ سوالي در مطالعات مقدماتي تهيه شد.
يافته ها: پايايي بازآزمايي مقياس سلامت رواني بر حسب نتايج دو بار اجراي آزمون و همساني دروني مقياس بر حسب ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد و مورد تاييد قرار گرفت. ضرايب آلفاي كرونباخ براي بهزيستي و درماندگي روانشناختي در نمونه هاي بيمار و بهنجار از ۸۹/۰ تا ۹۴/۰ محاسبه شد. ضرايب پايايي بازآزمايي نيز به همين ترتيب از ۸۵/۰ تا ۹۱/۰ به دست آمد. همه ضرايب در سطح ۰۰۱/ P<۰معنادار بودند. روايي همزمان مقياس سلامت رواني بر حسب ضرايب همبستگي زير مقياس هاي اين ابزار با نمره كلي پرسشنامه سلامت عمومي بررسي شد. اين ضرايب براي بهزيستي روانشناختي ۸۷/۰- و براي درماندگي روانشناختي ۸۸/۰ محاسبه و در سطح ۰۰۱/P<۰ تاييد شد. نتايج مربوط به روايي تفكيكي مقياس سلامت رواني نيز نشان داد كه اين مقياس مي تواند افراد دو گروه بيمار و بهنجار را متمايز كند.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي اين پژوهش، مقياس سلامت رواني پرسشنامه اي معتبر محسوب مي شود و مي تواند براي هدف هاي پژوهشي و باليني به وسيله پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان باليني و پژوهشگران حوزه سلامت مورد استفاده قرار گيرد
.