مقاله پايايي و روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي مك گريل و جوز‏ف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي مك گريل و جوز‏ف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله مقياس افسردگي ـ شادكامي
مقاله پرسشنامه شادكامي آكسفورد
مقاله پرسشنامه افسردگي بك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياني علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي پايايي و روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي (DHS) بود. ۱۰۹ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. پايايي مقياس افسردگي ـ شادكامي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و بازآزمايي با فاصله زماني يك ماه مورد تحليل قرار گرفت و ضرايب همبستگي آن به ترتيب ۹۳/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد. روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي با استفاده از روش روايي سازه و اجراي پرسشنامه شادكامي آكسفورد (OHI) و پرسشنامه افسردگي بك (BDI) برآورد شد. بين مقياس افسردگي ـ شادكامي و پرسشنامه شادكامي آكسفورد ضريب همبستگي مثبت و معنادار (۸۱۱/۰) و بين مقياس افسردگي ـ شادكامي و پرسشنامه افسردگي بك ضريب همبستگي منفي معنادار (۷۲۷/۰-) به دست آمد. سطح معناداري در اين محاسبات P<0.0001 بوده است. به طور كلي نتايج نشان داد نسخه فارسي مقياس افسردگي ـ شادكامي از پايايي و روايي مناسب برخوردار است.