مقاله پايايي و روايي پرسش نامه دلايل زندگي بزرگسالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي پرسش نامه دلايل زندگي بزرگسالان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلايل زندگي
مقاله روايي
مقاله تحليل عاملي تاييدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي عثمان
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ازخوش منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي كولايي آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف هنجاريابي پرسش نامه دلايل زندگي بزرگسالان در بزرگسالان ايراني انجام شد.
روش: پ‍ژوهش بر روي نمونه اي به حجم ۵۰۰ نفر (۴۲۰ نفر عادي و ۸۰ نفر اقدام کننده به خودکشي) که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي (براي جامعه عادي) و تصادفي ساده (براي جامعه اقدام کنندگان به خودکشي) انتخاب شدند، اجرا شد. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه دلايل زندگي (RFL)، فرم فارسي مقياس ايده هاي خودکشي بک (BSSI) وپرسش نامه شادکامي آکسفورد (OHI) بودند.
يافته ها: تحليل پرسش هاي مقياس بر پايه محاسبه توان تشخيص و ضريب آلفاي کرونباخ نشان داد كه ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسش نامه برابر با ۰٫۹۵ و ضريب بازآزمايي با فاصله دو هفته برابر با ۰٫۹۳ است. نتايج تحليل مولفه هاي اصلي به كمك چرخش پروماکس نشان داد که پرسش نامه (با حذف يک پرسش بدون بار عاملي) از چهار عامل ايده هاي زنده ماندن و مسووليت نسبت به خانواده، ترس از خودکشي، موضوعات اخلاقي و دل نگراني مربوط به فرزندان تشکيل شده است.
نتيجه گيري: شاخص هاي برازش تحليل عاملي تاييدي برپايه نرم افزار LISREL وجود عوامل چهارگانه را تاييد کرد. همبستگي معني دار بين عوامل چهارگانه با مقياس ايده هاي خودکشي بک و پرسش نامه شادکامي آکسفورد، روايي واگرا و همگراي پرسش نامه دلايل زندگي را تاييد کردند. هم چنين، روايي تفکيکي خوب پرسش نامه دلايل زندگي نشان مي دهد که اين مقياس به خوبي مي تواند افراد عادي را از افراد اقدام كننده به خودکشي تفکيک کند.