مقاله پايايي و روايي پرسش نامه رضايت مندي مراجعين به واحدهاي بهداشتي درماني شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي پرسش نامه رضايت مندي مراجعين به واحدهاي بهداشتي درماني شهري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله مراجعه کننده
مقاله واحدهاي بهداشتي درماني شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدقياني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: بني آدم تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: به دليل اهميت رضايت مندي مراجعين و نبودن پرسش نامه متناسب با اهداف محققان، اين پژوهش با هدف طراحي پرسش نامه براي تعيين ميزان رضايت مندي مراجعين به واحدهاي بهداشتي درماني شهري و بررسي پايايي و روايي آن انجام مي گيرد.
مواد و روش کار: پرسش نامه شامل ۲۶ پرسش طراحي شد براي تعيين پايايي تعداد ۱۰۰ نفر از مراجعين انتخاب شدند و پرسشگران، آزمون مجدد را دو هفته بعد انجام دادند. داده ها با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي، آلفاي کرونباخ، آماره کاپا و آزمون T تحليل شدند.
ياقته ها: ضريب پايايي پرسش نامه به روش باز آزمايي ۸۹ درصد بود. اکثر مراجعين زنان بودند و مراجعه به واحد بهداشت خانواده بيش از ساير واحدها بود، رضايت مندي زنان بيش از مردان و اقليت هاي مذهبي کم تر از شيعيان و متاهل ها بيش از مجردها بود، اين نتايج روايي سازه را تاييد مي کنند. ضريب همبستگي بالا بين عوامل و نمره کل پرسش نامه و ضريب همبستگي کم بين سوالات و کاپاي توافقي قابل قبول در مورد روايي محتوي و سازه پرسش نامه بين روان سنجان و اعضا هسته تکريم مراجعين و پرسش شوندگان نشان مي دهد که پرسش نامه براي رسيدن به اهداف خود پايا و روا مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: پرسش نامه تعيين ميزان رضايت مندي مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهري و پايگاه هاي بهداشتي داراي پاياي و روايي مناسب مي باشد.